Friday, December 31, 2010

NASIB anak TST Dalam ISLAM

Anak tak sah taraf dalam istilah bahasa Arab disebut  walad al-zina  yang 
bermaksud anak zina atau anak luar nikah. Para Fuqaha’ bersepakat   bahawa 
anak zina ialah merujuk kepada anak yang dilahirkan hasil perzinaan dan bukan 
daripada perkahwinan yang sah atau persetubuhan syubhah (persetubuhan oleh 
lelaki dan perempuan yang menyangka mereka adalah suami isteri yang sah).

Oleh itu kesahtarafan seseorang anak adalah merujuk kepada perkahwinan yang 
sah daripada kedua ibu bapanya. Rasulullah S.A.W bersabda :

Maksudnya :  (Kesahtarafan) seorang kanak-kanak berpunca daripada tempat 
tidur (kedua ibu bapanya yang sah) dan seorang penzina adalah layak ditahan.
(Riwayat  Al-Bukhari)

Terdapat beberapa implikasi berhubung kedudukan anak taksah  taraf dalam 
Islam. Implikasi-implikasi tersebut ialah :

--> Penamaan dan Nasab
   ==> Jika seseorang anak lahir tanpa ada ikatan perkahwinan yang sah di 
antara ibunya dengan lelaki yang mensetubuhinya dan bukan  
persetubuhan syubhah,  maka anak tersebut tidak boleh dibin atau 
dibintikan kepada bapa zina. Sebaliknya hendaklah dibinkan atau 
dibintikan Abdullah atau lain-lain nama  ”Asma’ ul-Husna” yang 
berpangkalkan Abdul.  Kedudukan ini berbeza dengan anak yang bukan  beragama Islam. 
Kesahtarafan anak akan dikira dari tarikh  ibu dan bapa anak tersebut 
memeluk  Islam. 

--> Pergaulan dan Hubungan
  ==> Dalam Islam anak tak sah taraf bebas menjalin apa-apa hubungan 
atau aktiviti sepertimana yang dilakukan oleh kanak-kanak Islam yang 
sah tarafnya.

Hukum pergaulan anak tak sah taraf dengan lelaki yang melakukan 
persetubuhan dengan ibunya adalah sama dengan lelaki asing yang 
tiada kaitan dengannya (bukan mahram) kecuali lelaki tersebut 
menjadi suami ibunya maka hubungannya adalah sebagai ayah tiri. 

Perhubungan antara anak tak sah taraf dengan anak-anak di sebelah 
ibunya yang sah taraf dan ahli keluarga sebelah ibunya yang lain
adalah hubungan kekeluargaan yang sah. Namun, perhubungan ini 
tidak boleh diperluaskan kepada keluarga sebelah bapanya yang tidak 
sah kerana keluarga bapa bukan termasuk ahli keluarganya.

--> Nafkah.
  ==> Tanggungjawab nafkah dan saraan hidup anak tak sah taraf terletak 
kepada ibunya. Ini adalah kerana anak tak sah taraf dinasabkan 
kepada ibunya  dan tidak kepada lelaki yang menyetubuhi ibunya. 

Peruntukan mengenai tanggungjawab nafkah ini juga terdapat dalam 
Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303) seksyen 80 (1) 
iaitu :
Jika seseorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah 
seseorang anaknya yang tak sahtaraf yang tidak berupaya 
menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang anak yang dilahirkan 
akibat rogol, Mahkamah boleh, apabila hal itu dibuktikan dengan 
sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elaun 
bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah.

-->  Penjagaan
  ==> Hubungan nasab (keturunan) anak tak sah taraf dengan  ibu serta ahli 
keluarganya tidak terputus. Oleh itu tanggungjawab menjaga anak tak 
sah taraf menjadi tanggungjawab ibu dan ahli keluarga di sebelah 
ibunya. Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303) seksyen 
85 memperuntukkan bahawa :
Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu 
dan saudara mara ibu.

Peruntukan ini selaras dengan kehendak Hukum Syarak yang 
menetapkan hubungan  nasabnya  (keturunan)  hanya dengan ibunya 
sahaja. Kedudukan ini sudah  tentu memberikan hak penjagaan 
kepada ibunya atau ahli keluarga ibunya.

--> Harta Pusaka
  ==> Anak tak sah taraf tidak terputus hubungan kekeluargaan dengan 
ibunya. Begitu juga ibu tidak terputus hubungan kekeluargaan dengan 
anak tersebut. Oleh itu, kedua-duanya boleh mewarisi pusaka antara 
satu sama lain.

Seseorang anak tak sah taraf tidak boleh mempusakai harta bapanya 
yang tidak sah. Begitu juga bapa tidak boleh mewarisi harta anak 
tersebut kerana kedua-duanya telah terputus hubungan kekeluargaan.

--> Perwalian
  ==> Hak perwalian diri anak tak sah taraf terletak kepada ibunya. 
Walaubagaimanapun, wali perkahwinan bagi seseorang anak tak sah 
taraf perempuan dipegang oleh  Wali Hakim (iaitu  Yang DiPertuan 
Agong/Sultan/Raja atau individu yang diberi tauliah). Ini adalah kerana 
seseorang perempuan tidak sah menjadi wali di dalam apa jua 
perkahwinan. Sabda Rasulullah S.A.W :
Maksudnya :  Sultan adalah wali kepada sesiapa yang tidak 
mempunyai wali.

Begitu juga lelaki yang menyetubuhi ibunya tanpa akad nikah yang sah, 
sama ada dia berkahwin atau tidak dengan ibunya selepas itu juga 
tidak sah menjadi walinya.

--> Perkahwinan
  ==> Keraguan berhubung kesahan perkahwinan seorang anak tak sah 
taraf perlu dikikis kerana agama tidak pernah membezakannya dengan 
kanak-kanak lain. Mereka juga seperti insan-insan yang lain. 
Kesalahan yang berlaku sehingga mereka dilahirkan bukanlah 
dosanya tetapi hasil perbuatan ibu dan lelaki yang menyetubuhi ibunya. 
Oleh itu perkahwinan anak tak sah taraf perempuan adalah sah, 
walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa lelaki yang baik 
nasabnya tidak digalakkan mengahwininya.

--> Kematian
  ==> Kematian  seorang anak tak sah taraf yang belum baligh adalah 
menurut hukum agama ibunya. Jika ibunya beragama Islam, maka dia 
dihukum sebagai seorang Islam. Oleh itu mayatnya hendaklah diurus 
secara pengurusan jenazah Islam.

Jika ibunya bukan seorang yang beragama Islam, maka di dihukum 
sebagai bukan seorang  beragama Islam sekalipun lelaki yang 
menyetubuhi ibunya adalah seorang Islam.

--> Pertukaran Status Anak Tak Sah Taraf
  ==> Seseorang anak tak sah taraf boleh bertukar sifatnya apabila dia 
dibuang oleh ibunya dan dijumpai oleh orang lain. Pada ketika itu 
statusnya akan bertukar menjadi  anak laqit (iaitu anak pungut). Dia
akan menjadi anak angkat kepada sesiapa yang memungut dan diberi 
tanggungjawab memeliharanya berdasarkan peruntukan yang 
diberikan kepada seorang anak angkat.

--> Amal Kebajikan
  ==> Amal kebajikan anak tak sah taraf sama ada untuk diri sendiri atau 
untuk masyarakat adalah sama seperti anak-anak tak sah taraf yang 
lain.  Anak tak sah taraf  adalah seorang yang suci dan bersih dari 
sebarang dosa ibu dan bapanya. Firman Allah S.W.T :
Maksudnya :  ... dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiaptiap seorang melainkan orang itulah  sahaja yang menanggung 
dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa 
perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja);...
(Surah al-An’am : 164)

Firman Allah S.W.T lagi : 
Maksudnya :  (Oleh itu) katakanlah  (wahai Muhammad):  ”Kamu tidak 
akan bertanggungjawab tentang kesalahan yang kami lakukan, dan 
kami pula tidak akan bertanggungjawab tentang apa yang kamu 
kerjakan”.
(Surah Saba’ : 25)

Amal kebajikan mereka tetap akan mendapat ganjaran di sisi Allah 
S.W.T sama seperti amal kebajikan orang Islam yang lain. Firman 
Allah S.W.T :
Maksudnya :  Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarrah, 
nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! . Dan sesiapa berbuat
kejahatan sebesar zarrah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat 
amalnya)!.
(Surah al-Zalzalah : 7-8)


Anak tak sah taraf bukanlah seorang insan yang terbiar dan tidak bermaruah 
seperti yang disangkakan oleh sesetengah masyarakat. Malah dari sudut agama 
dan undang-undang, dia mendapat perlindungan penuh daripada ibunya, 
keluarga ibunya dan juga pemerintah. Anak tak sah taraf juga berhak mendapat 
keistimewaan, faedah, kebajikan, pendidikan dan boleh melakukan aktiviti-aktiviti 
harian sepertimana  kanak-kanak lain yang sah tarafnya. Masyarakat harus memberi pertimbangan yang adil terhadap kedudukan anak tak sah taraf. Dengan adanya pertimbangan yang adil, maka akan terhapus 
tekanan yang sering menghantui hidupnya.


MEREKA MAMPU MENJADI INSAN SOLEH DAN BERGUNA UNTUK AGAMA, BANGSA DAN NEGARANYA....No comments:

Post a Comment